Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОХЛЮВИ

РИОСВ-Перник напомня на всички желаещи да събират охлюви от видовете: лозов охлюв и градински охлюв, с цел търговия и изнасяне през граница,  че са длъжни да оборудват пунктове за изкупуване на охлювите, съгласно изискванията на Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 38/2004 г), Крайният срок за подаване на Уведомления е 30.04.2014 г. Периода за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви е от 10 май до 30 юни 2014 г. включително.

Последна промяна (Понеделник, 14 Април 2014 13:16)

 

ОБЯВЕНА Е НОВА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ

В рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България” на основание на предложения от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ на територията на РИОСВ-Перник е обявена нова защитена територия.
Защитена местност „Находище на блатен плаун  - с. Драгойчинци“ с площ 84.427 дка в землището на с. Драгойчинци, община Трекляно, област Кюстендил е обявена със Заповед № РД-143 от 18 февруари 2014г. на Министъра на околната среда и водите с цел опазване на растителния вид Блатен плаун (Lycopodiella inundata (L.) Holub) и неговото местообитание.

В границите на защитената местност се забраняват: промяна предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство; търсене, проучване и добив на подземни богатства; внасяне на неместни растителни видове; промяна на хидроложкия режим.

Последна промяна (Сряда, 09 Април 2014 11:24)

 

РИОСВ – ПЕРНИК ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ВОДАТА НА ЯЗ. СТУДЕНА

По случай Международния ден на водата експерти от РИОСВ – Перник представиха презентация на тема „Вода и Енергия“ на ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ в конферентната зала на инспекцията. Беше разиграна и кратка викторина с награди. Гости на събитието бяха представители на „ВиК“ ООД-Перник. След презентацията всички заедно посетиха ВЕЦ-Студена на яз. Студена където наблюдаваха как може да се получи ел. енергия от вода.
В същия ден РИОСВ-Перник беше и гост на ежегодно организирания празник от Районен младежки дом „Мошино” където членовете на Еко клуб „Мост към бъдещето” при ТПГ„Мария Кюри” представиха презентации на тема „Зелена енергия” и „Зелена металургия”.
На мероприятието беше представено и импровизирано творческо ателие, в което ученици от основните училища на кметство „Изток” рисуваха върху коприна на тема „Морското дъно“, а децата на Школата по керамика при младежкия дом показаха нестандартната артистична композиция ”Воден свят”, изработена от пясък, миди и минерални камъни.

На всички участници и гости на празника, РИОСВ-Перник раздаде рекламни материали на Националната информационна кампания под надслов „Всяка капка си струва“, организирана от Министерство на околната среда и водите.

Последна промяна (Сряда, 26 Март 2014 09:35)

 

РИОСВ – ПЕРНИК ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВОДАТА-22 МАРТ

„Вода и Енергия“ е посланието на Обединените нации през 2014-та година по случай Международния ден на водата.
През 2014 г.  ООН ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и другите заинтересовани страни за колективно насочване на вниманието към връзката между Вода и Енергия. Тази взаимовръзка е от жизнено значение  особено с цел преодоляването на неравенството и подобряване на битовите условия на хората. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което в голяма степен зависи от вида и качеството на енергийните услуги.  Световната годишна тема „Вода и Енергия“ има също за цел да улесни разработването на политики и хоризонтални рамки от мостовите министерства и сектори, водещи по пътя към енергийната сигурност и устойчивото използване на водите в зелената икономика. Особено внимание ще се обърне на  отличаването на най-добрите практики, които могат да направят с вода реална и ефективна „зелена индустрия” .

В унисон с темата на тазгодишния Международния ден на водата, на 21.03.2014 г., РИОСВ-Перник заедно с ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ и „ВиК“ ООД-Перник, ще отбележат Международния ден на водата на яз. Студена, под мотото „Вода и Енергия“.
Първоначално инициативата ще започне от 11.00ч в конферентната зала на Инспекцията с представяне на презентация на тема „Вода и Енергия“, след което ще се направи посещение на ВЕЦ „Студена“ на яз. Студена. Планирана е и кратка викторина с награди.
В същия ден, РИОСВ-Перник ще бъде и гост на ежегодно организирания празник от Районен младежки дом „Мошино” по случай Международния ден на водата.
На всички организатори и гости на празника, РИОСВ-Перник ще раздаде рекламни материали на Националната информационна кампания под надслов „Всяка капка си струва“, организирана от Министерство на околната среда и водите.

Последна промяна (Четвъртък, 20 Март 2014 13:30)

 

Отчетени резултати по проект “Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растения от българската флора“

На 05.03.2014г. в РИОСВ-Перник се проведе работна среща, във връзка с представяне на резултатите от изпълнението на Проект “Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растения от българската флора по модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на Европейския съюз за околна среда Life+.
Проектът е с продължителност от 01.01.2010г.–31.03.2014г. и се изпълнява от експерти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН и МОСВ.
Целта на проекта е да бъдат опазени някои от най-редките и застрашени от изчезване растения, чиито находища се намират извън защитени територии и са изложени на голям риск от унищожаване.
Обекти на проекта са 47 диворастящи растителни вида (44 цветни растения и 3 вида мъхове), локализирани на 62 места в страната.
В резултат от изпълнението на дейностите в България е изградена мрежа от 55 малки защитени местности с обща площ 993,5 ха. Защитени местности са обявени на територията на 14 Регионални инспекции по околната среда и водите, в землищата на 54 населени места в 20 административни региона на страната.
В рамките на проекта на територията на РИОСВ Перник са обявени 6 нови защитени местности с обща площ 918,9 дка:
 Защитена местност “Лялинци” в землището на с. Лялинци, община Трън за опазване на растителния вид Панчичево секирче;
 Защитена местност “Находище на скална метличина” в землището на с. Полска Скакавица, община Кюстендил за опазване на растителния вид Скална метличина;
 Защитена местност “Находище на Вълнестоцветно сграбиче - Бобошево” в землището на гр. Бобошево за опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче;
 Защитена местност “Находище на Анасонов лопен – с. Цървеняно” и Защитена местност “Находище на Анасонов лопен – с. Вуково” за опазване на растителния вид Анасонов лопен;
 Защитена местност “Голо бърдо – находище на муховидна пчелица” за опазване на растителния вид Муховидна пчелица.
Предстои обявяването на ЗМ и в землището на с. Драгойчинци, община Трекляно за опазване на растителния вид Блатен плаун.
Като резултат от изпълнението на проекта е изготвена Стратегия за устойчиво съществуване и развитие на мрежата от малки защитени територии за опазване на растенията в България.
В срещата взеха участие представители на заинтересованите страни: общини, Регионална дирекция по горите – Кюстендил, Държавни ловни стопанства.

Последна промяна (Четвъртък, 06 Март 2014 12:02)

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 16 посетителя в сайта