Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Уведомление

Уведомяваме заинтересованите лица, че Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците е отменена. В сила е новата Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр.66 от 2014 г.). Формати на приложения №№ 5, 6, 7 от Наредбата може да откриете ТУК.

Последна промяна (Сряда, 27 Август 2014 08:30)

 

ТЕКУЩ КОНТРОЛ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

При извършена планова проверка за състоянието на поддържан резерват Острица и спазване режима на дейности, експерти от РИОСВ-Перник картираха част от находищата на вида Урумово лале /Tulipa urumoffii Hay/ - български ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на Република България, което в резервата цъфти с жълти и червени цветове. 
През месец май е направена планова проверка и на защитени територии в местността Янкьовец, община Радомир - находище на див божур и вековна дъбова гора, обявени за природна забележителност със Заповед № 1039 от 1974г. 
При извършените проверки не са установени нарушения на режима на дейности за защитените територии. Констатирано е добро състояние на растителните и дървесни видове, предмет на опазване.

4.jpg - 84.93 Kb

Урумово лале /Tulipa urumoffii Hay/ в поддържан резерват Острица

 

2.jpg - 92.11 Kb

Находище на див божур (Paeonia Peregrina) в местност Янкьовец, землището на с. Житуша, община Радомир

 

3.jpg - 88.76 Kb

Вековна дъбова гора в местност Янкьовец, землището на с. Житуша, община Радомир


 

Последна промяна (Вторник, 03 Юни 2014 07:05)

 

ЕКСПЕРТИ И УЧЕНИЦИ ПОСЕТИХА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “ЧОКЛЬОВО БЛАТО“

Ученици от клуб „Млад еколог“ към ГПЧЕ „Симеон Радев“ заедно с експерти от РИОСВ – Перник посетиха защитена местност “Чокльово блато“ в землището на с. Байкалско, община Радомир. Инициативата е посветена на 22 март – Международен ден на биологичното разнообразие.
На място беше изнесена беседа за Чокльово блато, известно като Байкал. Младите еколози имаха възможност да видят интересни растителни видове - тръстика, папур и петтичинкова върба, включена в Червената книга на България, както и да наблюдават екземпляри от водолюбиви птици, които гнездят по бреговете на езерото - зеленоглава патица, водна кокошка, рибар, зимно бърне и бял щъркел.

Последна промяна (Петък, 23 Май 2014 08:00)

 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

За да отбележат 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие, членове на  еко–клуб „Млад еколог“ към ГПЧЕ „Симеон Радев“ посетиха РИОСВ – Перник. Експерти от инспекцията представиха презентация за биологичното разнообразие в защитените територии, попадащи в обхвата на РИОСВ-Перник. Те запознаха младите еколози с причините за загубите на ценни видове и екосистеми. Експерти и ученици обсъдиха обявяване на резерватите Острица, Църна река и Габра на територията на Пернишка и Кюстендилска области.

Последна промяна (Петък, 23 Май 2014 07:52)

 

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015 г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.
Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента. Указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC са публикувани в Приложение 1.
Списъка с фирмите, притежаващи инсталации за извършване на рециклиране и/или регенериране на контролирани вещества е  в Приложение 2.
Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

Последна промяна (Вторник, 13 Май 2014 09:08)

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 7 посетителя в сайта