Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Забрана за бране и унищажаване на урумово лале (Tulipa urumoffii)

Във връзка с постъпили сигнали от граждани за бране на защитения растителен вид урумово лале (Tulipa urumoffii), РИОСВ-Перник напомня, че Урумовото лале е български ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на Република България. Заплахи за вида представляват безразборното късане на цветовете, изкореняването на луковиците и унищожаването на местностите, в които той вирее. Вида урумово лале попада в приложение №3 от Закона за биологично разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 /2002 г.) и съгласно чл. 40, ал. 1 от същия, за растителните видове от приложение № 3 се забраняват : 
1.Брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на  унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;
2. Притежаването, отглеждането, пренасянето,  превозването, изнасянето  зад  граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.
Нарушителите на чл. 40 от Закона за биологичното биоразнообразие се наказват с  глоба от 100 до 5000 лв. за физическите лица, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

urumovo lale.png - 441.16 Kb

Последна промяна (Понеделник, 18 Май 2015 11:20)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000295 „Долни Коритен”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Долни Коритен, с. Брест, община Трекляно, област Кюстендил, с. Горно Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите - Перник  (гр. Перник 2304, ул. „Благой Гебрев“ № 15, ет. 1).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.
Всички заинтересовани лица и страни могат да се запознаят със съдържанието на проекта на заповедта, както и с картата за местоположението на зоната и границите от тук.

 

Последна промяна (Сряда, 29 Април 2015 13:32)

 

РИОСВ-ПЕРНИК ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА

С поредица от инициативи и под мотото „ Време е да дадем пример“ бе отбелязан Денят на земята- 22 април. Съпричастни към идеята са над половин милиард души в света. Основната цел е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

Директорът на РИОСВ- Перник г-н Пламен Ангелов взе участие в засаждане на дървета в землището на с. Рударци. По инициатива на ученици от XVI- ОУ "Св. св. Кирил и Методий", със съдействието на кмета на с. Рударци, бяха засадени липи, брези и кестени. Фиданките бяха осигурени от РДГ Кюстендил.

p4220797.jpg - 3.43 Mb

Експерти от РИОСВ-Перник бяха гости на екологичен празник, организиран от XI-то ОДЗ „Знаме на мира“, гр. Перник. Особен интерес в децата предизвика засаждането на брезички в двора на градината.

Със съдействието на РИОСВ-Перник се проведе и ежегодният празник, организиран от кметство „Изток“, включващ спортни и художествени изяви, песни, танци и озеленяване.

p4220791.jpg - 3.13 Mb

Последна промяна (Четвъртък, 23 Април 2015 07:49)

 

ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОХЛЮВИ

РИОСВ-Перник напомня на всички желаещи да събират охлюви от видовете лозов охлюв и градински охлюв, с цел търговия и изнасяне през граница,  че са длъжни да оборудват пунктове за изкупуване на охлювите, съгласно изискванията на Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 38/2004 г), Крайният срок за подаване на Уведомления е 30.04.2015 г. Периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви е от 10 май до 30 юни 2015 г. включително.

Събраните екземпляри трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните охлюви, които трябва да се връщат незабавно в природата.

Последна промяна (Вторник, 21 Април 2015 07:48)

 

ИЗДАДЕНА Е НОВА ЗАПОВЕД ЗА ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ОСТРИЦА“

Със Заповед № на РД-41 от 19.01.2015 г. (Обн., Дв, бр.14 /2015 г.) на Министъра на околната среда и водите е актуализирана площта на поддържан резерват Острица, както следва: в землището на с. Кралев дол, общ. Перник – 250.639 дка, в землището на гр. Перник – 551.864 дка, в землището на гр. Радомир – 557.377 дка . Резерватът е обявен за защитена територия - народен парк с Постановление № 4507 /02.03.1943 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти и прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед № РД-378 /15.10.1999 г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 97 /1999 г.). Актулизираната площ на резервата е 1359.88 дка.

Поддържан резерват Острица е един от уникалните ботанически резервати. В него са описани 46 дървесни и храстови вида и 316 вида тревни растения, от които според българското законодателство защитени са 13 вида.

Последна промяна (Понеделник, 06 Април 2015 14:06)

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 4 посетителя в сайта