Английски език

Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР)

Европейска седмица на устойчивото развитие


http://www3.moew.government.bg/files/ESDW-logo-GB.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/ESDW-logo-DE.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/ESDW-logo-FR.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/logo-it.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/dws-events-unga-sdg-logos-770px-1.jpg


В периода 30 май-5 юни 2016 г. ще се проведе общоевропейската инициатива Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР), организирана от Европейската мрежа за устойчиво развитие. Инициативата има за цел да повиши информираността за Програмата 2030 в Европа и призовава местните заинтересовани страни да се ангажират активно с устойчивото развитие. Също така цел на инициятивата е и насърчаването и подпомагането дейности, проекти и събития, популяризиращи устойчивото развитие и ги визуализира върху една обща платформа.

Приетата от ООН през септември 2015 г. Програма 2030 за устойчиво развитие и седемнадесет Цели за устойчиво развитие се фокусират върху ключови въпроси, които изискват спешни действия от всички заинтересовани страни. ЕСУР допринася за реализирането на тази универсална и трансформираща програма, като насърчава организирането на дейности, които имат тематична връзка и подкрепят Целите.

Популяризирайте устойчивото развитие с дейности, проекти или събития, които ще се проведат в периода 30 май-5 юни 2016 г.

Публикувайте идеята си на уебсайта на ЕСУР след 1 февруари 2016

http://www.esdw.eu/register/

 

22 април 2016 г. - Световен ден на Земята“Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”

http://www.earthday.org/earthdaydotorg/wp-content/themes/new%20edn/library/img/main-logo.png
С посланието ЗАСАДИ ДЪРВО - Заедно можем да се справим РИОСВ – Перник отбеляза Световния ден на земята, като предостави и участва в засаждането на различни дървесни видове в гр. Перник . Засаждането бе част от инициативите на детски заведения, училища и кметство „Изток“ послучай честването на празника. Инициативата изпълнихме заедно с  XI-то ОДЗ „Знаме на мира“ и X-та ДГ „Пролет“ , ЦНСТ за деца и младежи, и кметство “Изток“ .
Да бъде увеличен броя на дърветата по света, е първата от 5-те водещи цели, които се предприемат, със стартирането на обратното броене в чест на предстоящата 50-та годишнина. Сами по себе си и заедно, тези инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички нас.
Виж повече на:
http://www.earthday.org/earth-day/earth-day-theme/#sthash.kLLCvKT3.dpuf

 

Последна промяна (Четвъртък, 28 Април 2016 13:18)

 

"Живей здравословно - бъдещето е в твоите ръце"


На 19 април 2016 г. в заседателната зала на РИОСВ – Перник се проведе среща на тема: Източници на замърсяване на въздуха по проект: "Живей здравословно - бъдещето е в твоите ръце" по инициатива на професионална гимназия по иконимика гр. Перник. Учениците бяха запознати с по-подробна експертна информация на език достъпен, за качеството на атмосферния въздух, с ежедневните бюлетини за състоянието на въздуха, причините за замърсяването му.

Последна промяна (Четвъртък, 28 Април 2016 13:04)

 

Работна среща за оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците в област Перник

 

По инициатива на областния управител на област Перник, във връзка с отговорностите му за прилагане държавната политика по опазване на околната среда се проведе работна среща с цел оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците. В срещата взеха участие кметове на общини и експерти от МОСВ и РИОСВ, управителя на ДЗЗД „ Регионално депо – Перник 2015“ – оператор на Регионалното депо за неопасни отпадъци.
Дискусията беше водена от д-р Александър Александров. Сред официалните гости на срещата бяха Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, Светлана Божкова, началник отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци” към МОСВ, Пламен Ангелов, директор на РИОСВ-Перник.
В изказването си г-н Живков отбеляза основните моменти от политиката по управление на отпадъците, като поясни, че основната визия за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. е заложена в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.
По отношение битовите отпадъци, усилията на Министерството на околната среда и водите са насочени към ускоряване на процеса по изграждане на новите регионални системи, които отговарят на всички законови изисквания.
Област Перник е сред областите, които имат изградено и въведено в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци. На основание Заповеди на Директора на РИОСВ е спряна експлоатацията на съществуващите до момента депа за твърди битови отпадъци на територията но шестте общини от областта.
Идентифицирани са нужните средства за рекултивация на всички общински депа на територията на страната, за които следва да бъдат осигурени средства за извършване на процесите по рекултивация.
По време на срещата бе разяснено, че по отношение финансирането  по Приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. ще се финансират основно мерки, свързани с повишаване количеството на рециклираните отпадъци. Целта е ограничаване на количествата отпадъци, които депонират в депата.
Предвидено е да се осигурят средства за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, както и за съоръжения и техника за целите на дейността, на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и осигуряване на необходимото оборудване за разделно събиране.

Последна промяна (Сряда, 30 Март 2016 09:01)

 

22 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА: ПО-ЧИСТА ВОДА, ПО ДОБРА РАБОТА

Всяка година при отбелязването на Световният ден на водата се търси връзка с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата. „По-чиста вода, по-добра работа“ е темата на Световния ден на водата тази година.
РИОСВ - Перник ще отбележи 22 март - деня на водата чрез изпълнението на съвместна инициатива между инспекцията, мадажки дом "Мошино" и гимназия Мария Кюри гр. Перник.
Инициативата се състои в следното:
На 21 март – РИОСВ – Перник организира посещение на пречиствателната станция в гр. Батановци на екоклуб от гимназия „Мария Кюри”. Там учениците се запознаха работата на станцията, както и с технологията и методологията на пречистването на водата.
Събирането и пречистването на отпадни води е един от най-сериозните екологични проблеми на нашето време. Комплексният подход към сложните многостепенни процеси на пречистване на отпадните води осигурява максимално приближаване към устойчивото развитие в управлението на водите. ГПСОВ – гр. Батановци осигурява пречистване на отпадъчните води на гр. Перник и гр. Батановци.
На 22 март – ученици от гимназия Мария Кюри  изнесоха презентации в младежки дом Мошино и извършиха демонстрация на химични анализи.
На 23 март - ученици от гимназия Мария Кюри участваха в открит интердисциплинарен урок, организиран от гимназията, на който присъстваха и експерти от РИОСВ – Перник.

Последна промяна (Сряда, 30 Март 2016 08:13)

 
Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 15 посетителя в сайта