Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Трето поредно замърсяване на р. Струма от аварирал шламопровод

На 13.10.2014г. в 11 ч. в РИОСВ-Перник е получен сигнал от тел.112 за замърсяване на р.Струма със сиво-черен цвят на реката при моста на ТЕЦ „Република“.
Установено е, че е аварирал шламопровод, /отвеждащ шлама от ТЕЦ Република към сгуроотвал 7-ми септември/ към първа багерна група. Вследствие допуснатия пробив сивите шламови води вместо да постъпват в сгуроотвал „7-ми септември“ се вливат в река Струма по открит канал под моста на външна магистрала срещу ТЕЦ Република. 
Извършен е оглед на мястото на пробива на шламопровода. Предприети са действия за отстраняване на аварията.
Поради зачестили аварии на шламопровода, водещи до замърсяване на околната среда, на изпълнителния директор са дадени следните предписания:
1.    Да увеличи честотата на обхода за състоянието на шламопроводите към сгуроотвал „7-ми септември“ на Топлофикация Перник АД.
2.     Да предприеме технически мерки за недопускане на замърсяване на р. Струма.
От страна на РИОСВ-Перник ще бъдат предприети административно-наказателни мерки към Топлофикация Перник АД.

Последна промяна (Петък, 17 Октомври 2014 07:12)

 

Повторно замърсяване на р. Струма от аварирал шламопровод

На 11.10.2014 г. в 12.15 ч. в РИОСВ-Перник  е получен сигнал от тел.112 за замърсяване на р.Струма-наблюдава се сиво-черен цвят на реката в централна градска част.
От РИОСВ-Перник са сформирани две работни групи.
Експерти от РИОСВ-Перник, съвместно с екипи на РД ПБЗН незабавно извършиха проверка на място. Извършен е оглед на коритото на р.Струма от централна градска част до моста до бивша фабрика Демо /кръстовището на кв.Тева/. Констатирано е замърсяване на реката- водите са мътни, с характерен сив цвят.
Установено е, че сивите шламови води постъпват в река Струма по открит канал под моста на външна магистрала срещу ТЕЦ Република.
Проведен е телефонен разговор с дежурния в ТЕЦ Република г-н Стефан Йорданов, който е информирал, че през тъмната част на денонощието е аварирал шламопровод /отвеждащ шлама от ТЕЦ Република към сгруроотвал 7-ми септември/ към втора багерна група, вследствие абразивното му износване.  Дежурните от ТЕЦ Република установяват аварията към 08.00 часа на 11.10.2014 г.
Извършен е оглед на място от експерти на РИОСВ-Перник и екип на РД ПБЗН, при който е установено, че аварийна бригада работи за отстраняване на аварията. Намиването на шлама е пренасочено към трета багерна група.
Втората група от експерти на РИОСВ-Перник, съвместно с централна лаборатория 01-София към ИАОС, взеха проби от два пункта по течението на река Струма. Извръшен е експресен анализ на водата, със следните показатели:
1 пункт: канала под моста на извънградска магистрала срещу ТЕЦ „Република“ преди вливане в река Струма. Измерени са на място следните показатели: рН=8.35,          ел. проводимост – 1336 ms/sm ; разтворен кислород – 7,1 mg/l.; процентно насищане 77 % и температура 15,1 С. Първото пробовземане е извършено в 13,30 ч.
2 пункт: р. Струма при моста на кв. „Иван Пашов“. Измерени са на място следните показатели: рН=8.24, ел. проводимост – 1357 ms/sm ; разтворен кислород – 7,3 mg/l.; процентно насищане 76,5 % и температура 14,8 С. Второто пробовземане е осъществено в 14,15 ч.
При огледа на място не е установено наличие на измряла риба в коритото на реката.
От страна на РИОСВ-Перник ще бъдат предприети административно-наказателни мерки към Топлофикация Перник АД.

Последна промяна (Петък, 17 Октомври 2014 07:13)

 

Сигнал С-58/19.09.2014г.

от ТЕЛ. 112,  за замърсяване на р. Струма в сив цвят в централна градска част

 

Сигналът е основателен. Експерти на РИОСВ-Перник незабавно извършиха проверка на място съвместно с екипи на ОУ ПБЗН и община Перник на моста в централна градска част. При огледа на място е установено, че водите на реката са в сив цвят. При огледа на коритото  на реката по посока гр. София по вътрешната магистрала се установи, че източник на замърсяването е пробив на шламопровод на 1-ва багерна група за Сгуроотвал „7- септември“. РИОСВ-Перник е уведомила ИАОС и изискала лаборатория за вземане на водни проби от реката и от канала под моста на извънградска магистрала срещу ТЕЦ „Република“.
Ивършена е и проверка на мястото на авариралия шламопровод съвместно с представител на „Топлофикация Перник АД. Констатирано е, че намиването на сгуро-пепелна маса е превключено през трета багерна група. На място е изпратена работна група за отстраняване на аварията. В изпълнение на Услоние 7.2. от КР № 296/2008г. дружеството е уведомило по факс РИОСВ – Перник за авариината ситуация, както и за предприетите действия от оператора. Като причина за пробива е посочено абразивното износване на шламопровода вследствие високото налягане при депонирането на шлама в сгуроотвала.
Съвместно с лаборатория на ИАОС са взети проби, както следва:
1.    От канала под моста на извънградска магистрала срещу ТЕЦ „Република“преди вливане в река Струма
2.    От р. Струма при моста на кв. „Иван Пашов“
Измерени са на място следните показатели: рН=8.4, ел. проводимост - 1237 микросименса на см.; разтворен кислород - 6,5 мг/л.; процентно насищане 69,2 % и тепература 16.8 С, които са в нормални граници за категорията на реката в този участък, съгласно Наредба № 4/2012г. за характеризиране на повърхностните води.

При огледа на място не е установено наличие на измряла риба в коритото на реката.
Последна промяна (Петък, 17 Октомври 2014 07:15)

 

Уведомление

Уведомяваме заинтересованите лица, че Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците е отменена. В сила е новата Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр.66 от 2014 г.). Формати на приложения №№ 5, 6, 7 от Наредбата може да откриете ТУК.

Последна промяна (Сряда, 27 Август 2014 08:30)

 

ТЕКУЩ КОНТРОЛ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

При извършена планова проверка за състоянието на поддържан резерват Острица и спазване режима на дейности, експерти от РИОСВ-Перник картираха част от находищата на вида Урумово лале /Tulipa urumoffii Hay/ - български ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на Република България, което в резервата цъфти с жълти и червени цветове. 
През месец май е направена планова проверка и на защитени територии в местността Янкьовец, община Радомир - находище на див божур и вековна дъбова гора, обявени за природна забележителност със Заповед № 1039 от 1974г. 
При извършените проверки не са установени нарушения на режима на дейности за защитените територии. Констатирано е добро състояние на растителните и дървесни видове, предмет на опазване.

4.jpg - 84.93 Kb

Урумово лале /Tulipa urumoffii Hay/ в поддържан резерват Острица

 

2.jpg - 92.11 Kb

Находище на див божур (Paeonia Peregrina) в местност Янкьовец, землището на с. Житуша, община Радомир

 

3.jpg - 88.76 Kb

Вековна дъбова гора в местност Янкьовец, землището на с. Житуша, община Радомир


 

Последна промяна (Вторник, 03 Юни 2014 07:05)

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 11 посетителя в сайта