Английски език

Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

РИОСВ-Перник отбеляза Деня на влажните зони с ученици от УО „Иван Вазов“ в с. Извор, общ. Радомир

По време на кампанията бе насочено вниманието на учениците към ролята на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството. С цел насърчаване на разумното ползване на всички влажни зони бе изнесена презентация на тема: „Влажните зони и нашето бъдеще -  устойчив поминък“ – акцент на тазгодишната кампания.
За обогатяване знанията на децата бяха изработени и предоставени игрови комплекти с животни, характерни за влажна зона, намираща се на територията на РИОСВ – Перник - „Чокльово блато“.  Тя е обявена за защитена местност от 1992 г. с цел опазването на естествени местообитания на редки и застрашени видове птици и торфено находище и попада в границите на Защитена зона за опазване на природните местообитания от мрежата „Натура 2000”.

Последна промяна (Сряда, 03 Февруари 2016 13:02)

 

2-ри февруари 2016 година - Световен ден на влажните зони

 

Темата за 2016 г. е „Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък“.

Темата е избрана за да се акцентира на жизненоважната роля на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството и да се насърчи разумното ползване на всички влажни зони.

Всички ние зависим от влажните зони за осигуряване на ежедневните ни нужди от вода, но повече от един милиард души на планетата зависят директно от влажните зони за осигуряване на техните приходи от дейности като: риболов, отглеждане на ориз, продажба на вода, транспорт, туризъм, медицина и др. За тях „здравите“ влажни зони са важни за прехраната им и от жизненоважно значение за тяхното благоденствие.

По повод Световния ден на влажните зони Секретариатът на Рамсарската конвенция организира фотоконкурс за младежи от 15 -24 години за снимка на влажна зона:

  • Фотографията следва да представя как влажната зона осигурява прехрана и устойчив поминък на местното население. Тя трябва да бъде в цифров формат JPEG или JPG с максимален размер 5MB и да бъде подадена онлайн до 12 ч. на 2 Март 2016 г. Има ограничение до 3 броя снимки на автор.

  • Подробности за условията в конкурса на официалната страница на Секретариата на Рамсарската конвенция. http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest

За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават следните дейности:

  • Посети влажна зона в твоя регион

  • Разбери защо влажните зони са изключително важни за поминъка

  • Научи как да ползваме влажните зони „разумно“

Последна промяна (Четвъртък, 28 Януари 2016 13:10)

 

„СУРВА”– ПЕРНИК 2016 г. -НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТЕНИ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ ПРИ ИЗРАБОТКА НА КАРНАВАЛНИ МАСКИ И КОСТЮМИ

РИОСВ-Перник напомня на всички участници в ХХV-я Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва”–Перник 2016 г., че за защитени на територията на цялата страна, са обявени дивите животински и растителни видове, посочени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Разпоредбите на същия закон ЗАБРАНЯВАТ: препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Използването на защитени видове - предимно птици или части от тях при изработването на ликове, маски и костюми е нарушение и се наказва от закона. Нарушителите:физически лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Съгласно регламента на фестивала журито ще дисквалифицира всички участници, евентуално допуснали такова нарушение.

ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА!

С усилията на всички, които участват в подготовката и провеждането на маскарадните игри, могат да бъдат спасени стотици птици и да бъдат прекратени практики несъвместими с европейските норми и с опазване на дивата природа.


Последна промяна (Сряда, 03 Февруари 2016 14:12)

 

РИОСВ – Перник НАПОМНЯ

Съгласно Заповед № 1022 от 30 декември 1992 г. на МОС в защитената местност „Чокльово блато“ ловът и риболовът са целогодишно забранени и на нарушителите се налага глоба от 500 до 5000 лв., съгласно чл. 81 от Закона за защитените територии (ДВ бр. 133 /1998 г.).

За тези забрани и режима на дейности в защитената територия са поставени информационни табели на подстъпите към езерото.

 

 

 

След подаден сигнал на зеления телефон за извършване на риболов в границите на защитена местност „Чокльово блато“, земл. на с. Байкалско, община Радомир, експерти на РИОСВ-Перник направиха незабавна проверка на защитената територия. Установено е, че езерото е напълно замръзнало с дебелина на ледената покривка около 15 - 20 см, както и наличие на много направени дупки, от които повечето са с вече замръзнал отвор. При направения обход на езерото не са установени спуснати във водата въдици и корда с плувки за ловене на риба.

 

 

 

 

Последна промяна (Вторник, 26 Януари 2016 15:30)

 

ВАЖНО!

 

Във връзка с приемане на новата Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и влизането й в сила от 19.01.2016 г. са направени изменения и допълнения на чл. 3 в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.
С приетите изменения в чл. 3, ал. 2 е въведена нова административна услуга към директора на РИОСВ, свързана с издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС (изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.) за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал (ПСНРП), за която се заплаща такса в размер 200 лв.
Дължимата сума следва да се преведе по банковата сметка на РИОСВ – Перник:
IBAN: BG09SOMB91303142606001
BIC: SОMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА  АД
ФЦ – Пeрник

 

Последна промяна (Вторник, 26 Януари 2016 13:11)

 
Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 9 посетителя в сайта