Английски език

Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

ЖИВОТЪТ НА ЕДИН АВТОМОБИЛ

Последна промяна (Понеделник, 27 Юли 2015 13:26)

 

Заключителна пресконференция във връзка с на проект „Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново” и BG0002101 „Мещица”

На 29.06.2015г. от 10.00ч. в заседателната зала на РИОСВ-Перник, се проведе заключителна пресконференция във връзка с Проект № 5113123-2-687 “Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново” и BG0002101 „Мещица” по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.", с  бенефициент РИОСВ-Перник.
В пресконференцията взеха участие екипа по проекта и представители на местните медии
Широката общественост и заинтересованите страни бяха запознати с първите изготвени планове за управление на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ - ЗЗ „Мещица“ и ЗЗ „Кочериново“, за които са издадени заповеди на Министъра на околната среда и водите, обнародвани в Държавен вестник.

 

Последна промяна (Понеделник, 06 Юли 2015 07:18)

 

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ-ПЕРНИК СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

В четвъртия ден от кампанията „Да изчистим България заедно“ на 7 юни, определен за почистване на природни паркове и защитени територии,  25 експерти от РИОСВ- Перник се включиха в инициативата.

p6071150.jpg - 3.11 Mb p6070092.jpg - 3.40 Mb
Почистени от отпадъци бяха подходите към поддържан резерват „Острица“ – района около хижа „Славей“ и местността „Смильовец“. В почистването се включиха и доброволци. Събрани  бяха  около 1 м3 отпадъци.

Последна промяна (Сряда, 10 Юни 2015 13:41)

 

РИОСВ-ПЕРНИК ОТБЕЛЯЗВА 5 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Темата на Световния ден на околната среда през 2015 г. е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим“.
Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. През годините честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави.Това е добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в колективна енергия с нарастващо позитивно въздействие върху планетата.
За отбелязване на 5 юни, екоинспекцията в гр.Перник организира разнообразни инициативи.
На 04.06.2015 г. ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ – гр.Перник, посетиха РИОСВ-Перник. Учениците се запознаха с

 

p6040960.jpg - 2.83 Mb

 

дейността на инспекцията. С презентация на тема „Качество на атмосферния въздух в град Перник“ експерти представиха актуални данни за показателите фини прахови частици /ФПЧ10/ и серен диоксид.
Резултатите от автоматичния мониторинг в АИС показват, че през 2014 г. по показател серен диоксид не са отчетени превишения на праговата стойност за средноденонощна норма /СДН/ и средночасова норма /СЧН/.
Въпреки, че по обобщени данни от Изпълнителната агенция по околна среда за 2014г. Перник вече не е най- мръсният град по замърсяване с фини прахови частици се предприемат мерки за намаляване на вредните емисии от битовото отопление и градския транспорт. Община Перник е една от общините с разработена Общинска програми за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми и има възможността да бъде бенефициент по Оперативна програма „Околна среда“.

Инициативата е и една от дейностите по одобрен проект на гимназията на тема “Обичам природата и аз участвам“, финансиран от ПУДООС.

Последна промяна (Четвъртък, 04 Юни 2015 13:04)

 

Забрана за бране и унищажаване на урумово лале (Tulipa urumoffii)

Във връзка с постъпили сигнали от граждани за бране на защитения растителен вид урумово лале (Tulipa urumoffii), РИОСВ-Перник напомня, че Урумовото лале е български ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на Република България. Заплахи за вида представляват безразборното късане на цветовете, изкореняването на луковиците и унищожаването на местностите, в които той вирее. Вида урумово лале попада в приложение №3 от Закона за биологично разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 /2002 г.) и съгласно чл. 40, ал. 1 от същия, за растителните видове от приложение № 3 се забраняват : 
1.Брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на  унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;
2. Притежаването, отглеждането, пренасянето,  превозването, изнасянето  зад  граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.
Нарушителите на чл. 40 от Закона за биологичното биоразнообразие се наказват с  глоба от 100 до 5000 лв. за физическите лица, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

urumovo lale.png - 441.16 Kb

Последна промяна (Понеделник, 18 Май 2015 11:20)

 
Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 13 посетителя в сайта