Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2019 г.

В срок до 31.03.2019 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Перник, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград и в Басейнова дирекция Дунавски район - гр. Плевен, Доклади за изпълнение на условията в издадените им Разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/.

В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.

Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.).

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

Последна промяна (Четвъртък, 10 Януари 2019 10:45)