Годишни отчети по отпадъци

Съгласно чл.44, ал.6 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО – обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г./ годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/, а не в Регионалната инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/ и в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършват дейностите.
На 03.06.2014 г. влезе в сила Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр.51/20.06.2014 г.). Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
Срокът за подаване на годишните отчети за отчетната 2018 г. е 10 март 2019 г.

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр.София
бул."Цар Борис III" № 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Последна промяна (Четвъртък, 10 Януари 2019 10:56)