Предоставяне на информация за флуорираните парникови газове за 2019 г.

Контролна дейност - Изтичащи срокове

Годишни отчети за дейности с хладилни агенти

РИОСВ-Перник напомня на всички, чиято дейност попада в обхвата на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, че срокът за представяне на годишните отчети е 15 февруари 2020 г. Отчетите се представят в РИОСВ-Перник официално, подписани от управителите на дружествата или от упълномощени лица и положен печат на юридическото лице.
Съгласно, новата наредба отчетите се изготвят по новите форми.
- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ), в количества попадащи в горецитираната Наредба представят годишен отчет съгласно Приложение № 9;
- Ползвателите на флуорирани парникови газове (ФПГ)  представят годишен отчет съгласно Приложение № 7.

По отношение на докладването за веществата, които нарушават озоновия слой, дружествата докладват по същите форми.
Досиетата на хладилните и климатични инсталации се изготвят и поддържат съгласно новата форма и се съхраняват на мястото, където е монтирано оборудването.

Повече информация за новата наредба и новите форми за отчети и досиета, можете да намерите на сайта на МОСВ от ТУК:

Последна промяна (Сряда, 11 Март 2020 15:10)