Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРЕВИШАВАНЕ НА АЛАРМЕНИЯ ПРАГ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД

РИОСВ- Перник уведомява населението на град Перник, че в Пункт АИС “Шахтьор”- Перник са регистрирани три поредни превишиния на алармения праг за серен диоксид /500 мкг/м3/. Превишенията са регистрирани на 01.02.2011г., от 07:00 до 09:00 часа, като най-високата средночасова стойност: 786,82 мкг/м3 е регистрирана в 08.00 ч.

Чувствителните групи от населението са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. При нормална физическа активност и дишане през носа, дразнещият ефект на серния диоксид се елиминира още от първата бариера на респираторната система – лигавицата на носа. Бързото ходене или тежката физическа работа улесняват дишането през устата и съответно инхалирането на SO2 в по-ниските дихателни отдели. Това провокира здравословни проблеми от страна на дихателната система. След като експозицията на серен диоксид се нормализира, дихателната функция също се възстановява напълно за няколко часа.

РИОСВ-Перник препоръчва рисковите групи да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито.

Вероятна причина за високите концентрации на серен диоксид са следствие от работа на ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” ЕАД, повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор,  съчетано с неблагоприятните метеорологични условия / безветрие, мъгла/.

РИОСВ-Перник е дала предписание на ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” ЕАД за незабавно намаляване на производствените мощности до възможния минимум. Ще бъде извършено измерване от лабораторията на ИАОС.

 

МОСВ открива две конкурсни процедури

 

            МОСВ открива две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища, детски градини и НПО, по които ще бъдат финансирани от ПУДООС дейности по Националната кампания „За чиста околна среда”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Крайният срок за подаване на проектите е 18 февруари 2011 г. включително. .....повече информация ТУК

 

Реализиран проект по програма ИСПА в град Кюстендил

 

В гр. Кюстендил са изпълнени дейности по частична подмяна и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа по програма ИСПА, мярка 2005/BG/16/P/PЕ/006 “Интегриран воден проект за водния цикъл на гр. Кюстендил”, спечелен от Община Кюстендил през 2006 г. Реализиран е проект за рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационната мрежи на гр. Кюстендил.

С инвестиционната мярка по програма ИСПА е извършена и реконструкция, рехабилитация и преоборудване на съществуващите ГПСОВ – гр. Кюстендил и ПСПВ, с. Жиленци, общ. Кюстендил. За Градската пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ рехабилитацията на съществуващите съоръжения е с цел осигуряване на денитрификация, премахване на фосфор и производство на стабилизирана утайка.

Издадено е Разрешение за ползване от ДНСК - МРРБ.

 

  

Последна промяна (Сряда, 26 Януари 2011 10:04)

 

Да пазим региона чист

 

Уважаеми граждани,

 

Чистотата на всяко населено място зависи не само от усилията на общинските администрации, а и от вас самите. Гражданското участие е важно условие за да бъдат нашите населени места чисти и приветливи, по-здравословни и по-привлекателни за туристи и инвеститори.

Изхвърлянето на отпадъци на неразрешени и обособени за целта места в заобикалящата ни жилищна и околна среда е признак за ниска култура.

            Какво можем да направим всички ние, за да допринесем нашето населено място да бъде чисто и приветливо?

· Да изхвърляме отпадъците в определените за целта съдове

· Да не допускаме разпиляване на отпадъците извън съдовете

· Да не изхвърляме незагасени въглени и гореща пепел в контейнерите за битови отпадъци

· Да изхвърляме строителните отпадъци на определените от общината места

· Да участваме в кампании за почистване от отпадъци на замърсени територии

· Да разделяме отпадъците от опаковки при наличие на въведена система за разделно събиране на територията на общината

Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ предвижда строги административно- наказателни мерки за лица, които изоставят, нерегламентирано изхвърлят и изгарят или извършват друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците.

Физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и нарушава разпоредбите за депониране на битови и строителни отпадъци в определените за това депа, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.

            Едноличен търговец или юридическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за депониране на битови или строителни отпадъци или условията и реда за предаване, събиране, включително разделното, превозване и претоварване, на битови и строителни отпадъци съгласно изискванията на общинските наредби по чл.19 от Закона за управление на отпадъците, се наказва с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв.

             РИОСВ-Перник ще публикува периодично на сайта резултати от извършени проверки, съставени актове, както и положителни резултати, постигнати от общините от региона в борбата с незаконните сметища.

Последна промяна (Вторник, 25 Януари 2011 11:54)

 

Съобщение до операторите на инсталации с употреба на летливи органични съединения /ЛОС/

 

           Уведомяваме Ви, че операторите на инсталации, с употреба на разтворители, които попадат в обхвата на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в   атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации/ ДВ.бр.96/ 2003г./, имат задължение да представят в РИОСВ-Перник следната информация:

            1. Използвани в производствената дейност разтворители и/или смеси, съдържащи вещества с рискови фрази R45, R46, R49, R60 и R61, както и халогенирани ЛОС с рискова фраза R40.

            2. Количеството на вложените разтворители през 2010 г., съгласно т.3.1. от Приложение № 8  от Наредбата:

            Информацията под форма на Декларация следва да бъде представена на хартиен и електронен носител /CD или e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. /  до 31.03.2011 г.

            За справки и допълнителна информация се обръщайте към експертите от направление „ОЧВОХВУР”.

Последна промяна (Вторник, 25 Януари 2011 09:05)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 5 посетителя в сайта