Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Съобщение до фирмите, които пускат или използват продукти за покрития

 

          РИОСВ – Перник уведомява фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, че попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  /ДВ.бр.20/06.03.2007г./.

          Съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Наредбата имат задължение да представят информация в РИОСВ – Перник, за количествата продукти за покрития пуснати или употребени през 2010 г. по Приложение № 3.

           Информацията следва да бъде представена на хартиен и електронен носител /CD или e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. /до 31.03.2011г.

           За справки и допълнителна информация се обръщайте към експертите от направление „ОЧВОХВУР”.

Последна промяна (Вторник, 25 Януари 2011 08:54)

 

Среднозимно преброяване на водолюбиви птици

 

           В периода от 14 до 16 януари 2011г. РИОСВ–Перник взе участие в 35-тото ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, за които влажните зони са основно местообитание. Преброяването е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и се извършва в цяла Европа. Целта е да бъде установена числеността и динамиката на популацията на зимуващите водолюбиви птици в България, както и да бъдат установени влажните зони, които обитават.

  

 

         Извършено е преброяване по поречието на р. Струма /до областната граница с гр. Благоевград/ и в района на „Чокльово блато”, яз. Извор,  яз. Дяково, яз. Долна Диканя, яз.Пчелина. Установено е наличието на зеленоглави патици, лиски, корморани, сиви и бели чапли, както и  други видове хищни и пойни птици – обикновен мишелов, земеродно рибарче и др.

 

  

 

            По време на преброяването не са установени нарушения на разпоредбите при ловуване, регламентирани в Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие.

            Резултатите от преброяването ще бъдат публикувани на сайта на ИАОС.

Последна промяна (Петък, 21 Януари 2011 13:51)

 

Фестивал на маскарадните игри Перник - 2011г.

      

          Маскарадните игри са едни от най-хубавите и самобитни български обичаи, водещи началото си от дълбока древност и запазили се до наши дни. Изработването на маски и костюми е неразделно свързано с тази традиция. За съжаление при направата им твърде често се използват диви птици – пера, кожи, цели препарати.

 

 

  

 

 

        Според закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.) за защитени на територията на цялата страна са обявени 417 вида диви гръбначни животни, 334 вида птици, 48 бозайници, 23 влечуги, 11 земноводни и 1 вид риба, посочени в Приложение №3, за които съгласно чл. 38 от същия закон се забраняват препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, продажба или размяна на препарирани екземпляри.

        Във връзка с  предстоящия международен фестивал на маскарадните игри, който ще се проведе в периода 28.012011г.-30.01.2011г.в гр. Перник, РИОСВ–Перник информира всички участници, че всеки който използва защитени диви птици за направата на кукерски маски е нарушител и подлежи  на санкциониране.

        РИОСВ–Перник предоставя снимков материал на защитени видове птици, с цел предотвратяване на употребата на защитени животински видове при изработването на кукерски маски. 

 

     

 

Последна промяна (Петък, 21 Януари 2011 13:33)

 

Съобщение до ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи

                 

РИОСВ-Перник Ви уведомява, че е с Постановление №326 от 28 декември 2010г. е приета Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр.2 от 7 януари 2011г.).  Отменя се Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр.3 от 2000г.).

Относно формите за докладване за 2011г. Ви информираме следното:
            - за докладването на озононарушаващи вещества да се използват Приложение №4, Приложение №5 и Приложение №6 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой;

- за докладването на флуорирани парникови газове (ФПГ) да се използват Приложение №4, Приложение №5 и Приложение №6 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове;

 - фирмите, които имат и озононарушаващи вещества и ФПГ могат да използват само едните от Приложенията (независимо към коя Наредба), но трябва да включат и двата типа газове.

Отчетите се изготвят за периода 1януари - 31 декември 2010г.  и се предоставят на РИОСВ-Перник не по-късно от 15 февруари 2011г.  на хартиен и магнител носител (или по електронна поща на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ).

 

Последна промяна (Четвъртък, 20 Януари 2011 09:39)

 

Съобщение до отговорниците на билкозаготвителни пунктове

РИОСВ-Перник уведомява всички отговорници на билкозаготвителни пунктове, които се намират на територията на област Перник и област Кюстендил, че крайният срок за подаване на заявления за квоти лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 2011 г. е 31 декември 2010 г.. За целта е необходимо да бъдат представени в цитирания по-горе срок следните документи:

1. Справка за изкупените, реализирани и налични количества лечебни растения за 2010 г.;

2. Заявление за участие в разпределението на квоти билки под специален режим на опазване и ползване, получавани от естествените находища по вид, количество и регион.

Последна промяна (Сряда, 19 Януари 2011 12:14)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 17 посетителя в сайта