Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000295 „Долни Коритен”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Горно Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Долни Коритен и с. Брест, община Трекляно, област Кюстендил.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Перник (гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” № 15, ет. 1).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 20.03.2020 г.


Защитена зона BG0000295 „Долни Коритен”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000134 „Чокльово блато”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ Перник (гр. Перник, ул. "Благой Гебрев" № 15, ет. 1).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Публикувано на 20.03.2020 г.

Защитена зона BG0000134 „Чокльово блато”

 

РИОСВ- Перник провери сигнали за сив пушек и миризми

Във връзка с постъпили 7 сигнала на зеления телефон и  тел. 112 през последните 2 дни, експерти на РИОСВ-Перник извършиха проверка на ТЕЦ-Република към “Топлофикация Перник“-АД.

По време на извършения оглед на площадката експертите от РИОСВ-Перник са установили, че от  подпокривната конструкция  на котелен цех  и тухлен газоход се изпускат в атмосферния въздух неорганизирани емисии на вредни вещества. За направените констатации инспекторите са издали 2 предписания на дружеството за неспазване на Закона за опазване на околната среда:

- да предприеме мерки за преустановяване на неорганизираните емисии от подпокривната конструкция на котелен цех и от тухлен газоход след електростатични филтри 3 и 4 преди сероочистната инсталация  ;

- да представи писмена информация за причините довели до изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух  в срок.

Експертите от РИОСВ-Перник ще извършат последващ контрол по изпълнение на дадените предписания  и при случай на неизпълнение ще бъдат предприети административно наказателни мерки.

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Изправени сме пред голямо предизвикателство, с което можем да се справим заедно – с отговорност и дисциплина. Това означава и с цената на временни ограничения .

В тази връзка отново Ви напомняме,че достъпът на външни лица до работните помещения на РИОСВ Перник е забранен. Консултациите с потребителите на административни услуги  се извършват посредством телефоните или e-mail-а, обявени на официалната страница на инспекцията:

http://pk.riosv-pernik.com/index.php?option=com_content&view=category&id=65&Itemid=61

Изключение прави само гишето на фронт офиса на инспекцията/при неотложна спешност!/, като посетителите е  препоръчително  да са с  маски ,за да получат документите си.

 

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

От 01.01.2020г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводоро (HFС ) за зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече няма да може вече да бьде  сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите чл. 13, §3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014.
Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R404A, със заряд от 10 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R404A. Сьщото важи за хладилни инсталации, заредени с 10 kg или повече фреон R507A.
Рециклираните и регенерирани НFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече (в това число R404A и R507) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030г., при спазване на изискванията на чл. 13, §3, ал. 3, букви „а“ и „,б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие че те са надлежно етикетирани.
Употребата на регенериран НFС, е възможна във всяко хладилно оборудване, докато  употребата на рециклиран НFС е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключенията  важат единствено за съществуващо хладилно оборудване. Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на  температури под —500С, не подлежи на тази забрана.

Последна промяна (Четвъртък, 12 Март 2020 14:42)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 101 посетителя в сайта