Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Експерти от РИОСВ-Перник изнесоха открит урок пред ученици

Темата на открития урок беше „Замърсяването на въздуха-стъпки за подобряване на качеството на въздуха, който дишаме“. В мултимедийната зала на инспекцията учениците от ГПЧЕ „Симеон Радев“ се запознаха с екологичните проблеми на региона, основните замърсители в Перник и какви са мерките, които се предприемат за подобряване на качеството на въздуха. Презентацията на Светослава Георгиева от РИОСВ представи въздуха като уникален компонент на околната среда.

Тя обясни на гимназистите какви са показателите, по които се измерва чистотата на въздуха, каква е разликата между организирани и неорганизирани емисии. Екоекспертът от РИОСВ-Перник говори и за контролната дейност, която извършва инспекцията, за да се предотврати замърсяването на въздуха. Светослава Георгиева акцентира и върху индивидуалната роля на всеки човек в борбата срещу замърсяването на въздуха.

В края на открития урок, експертът от РИОСВ-Перник призова гимназистите, като бъдещи еколози да се борят за опазване на природата, запазване на въздуха чист  и  подчерта, че  това е едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време.

Последна промяна (Сряда, 11 Декември 2019 09:41)

 

РИОСВ – Перник не е издавало решение за предприятие за рециклиране на пластмасови изделия в с. Яхиново

По повод въпроси относно инвестиционно предложение за построяване на  сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землище на с.Яхиново, община Кюстендил,  РИОСВ- Перник информира, че към момента РИОСВ не е издавало решение по процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

В РИОСВ - Перник е внесено уведомление за инвестиционно предложение за построяване на  сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землище на с.Яхиново, община Кюстендил.

С указателно писмо на РИОСВ --Перник от 01.10.2019 г. до възложителите, изпратено с копие до община Дупница и кметство с. Яхиново, е определено, че за конкретното инвестиционно предложение ще бъде проведена процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, тъй като дейностите попадат в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда . Описани са действията, които възложителите следва да предприемат за извършване на  процедурата.

В отговор на това писмо възложителите са внесли в РИОСВ - Перник  на 13.11.2019 г. информация  за преценяване на необходимостта от ОВОС. Информацията е изпратена за съгласувателни становища до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) - гр. Благоевград, до Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Кюстендил, както и до Община Дупница и кметство с. Яхиново за обявяването ? на обществен достъп.

До момента не са постъпили становища от цитираните институции и процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС не е приключила. При постановяване на решение характерът му ще бъде съобразен с всички становища, включително и с изразените, постъпили в резултат на обществения достъп.

 

РИОСВ – Перник установи източника на замърсяване на река Струма

РИОСВ – Перник установи източника на замърсяване на река Струма. Замърсителят е воден обект - езеро с оранжев цвят и киселинен характер на водите открит в  района над бивш металургичен завод Клон МИР. Проверката започна вчера по повод получен сигнал за промяна на цвета на река Струма в кв. „Хумни дол“ в гр. Перник.
Припомняме, че веднага след получаването му експерти от РИОСВ съвместно с представители на община Перник започнаха инспекция и беше открит каналът, чрез който се вливала ръждиво-кафявата вода в река Струма - под жп линията на гара „Разпределителна“. Днес при продължилата проверка с обход от експерти от РИОСВ – Перник, служители от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград /БДЗБР/ и община Перник беше открит и самият източник на замърсяване.
По искане на РИОСВ се вземат водни проби от източника на замърсяването за извършване на анализ от специализирана мобилна лаборатория на  Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/.
РИОСВ – Перник ще информира своевременно за резултатите от взетите водни проби.

 

РИОСВ-Перник проверява сигнал за замърсяване на река Струма

В РИОСВ-Перник  в 12,55 ч. днес беше подаден сигнал от граждани за промяна на цвета на река Струма в кв.“Хумни дол“ в Перник. Експерти от  инспекцията направиха незабавен  обход на потенциални промишлени замърсители по течението на реката. Бяха проверени всички колектори  от кв.“Изток“  до центъра на Перник. Експертите от РИОСВ, съвместно с представители на община Перник провериха и предполагаеми замърсители в района над бившия клон „Мир“,“Сини вир“, “Железни заводи“ и „Хумни дол“ . Локализиран е източника на замърсяването-канал под ж.п. линията на гара „Разпределителна“.

На място пристигнаха и  експерти  на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и специализирана мобилна  лаборатория на ИАОС за извършване на анализ на замърсяването на река Струма. По искане  на РИОСВ-Перник  от Изпълнителната агенция ще изследват всички физикохимични показатели за характеризиране на повърхностните води , както следва : - pH, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК,специфични замърсители включително тежки метали и приоритетно опасни вещества. Първоначалните резултати от взетата водна проба на река Струма при моста на гара        „Разпределителна“  - температура,разтворен кислород, рН  са в норма . Има завишения само  по показател електропроводимост. РИОСВ-Перник ще информира за окончателните резултати от извършената проверка.

Обходът на предполагаемите замърсители продължи повече от 5 часа , като всички налични експерти от РИОСВ-Перник бяха  на терен,разпределени в няколко групи. Единият от екипите извърши  проверка в „Стомана индъстри“ и „Колхида метал“. При оглед на шахти и колектори не е установено замърсяване  на отпадъчните води и на двете дружества.

Проверката на екипите ще продължи и в утрешния ден.

 

„Зелена академия“ в Перник запозна младите хора с устойчивите модели за опазване на околната среда

На 8 ноември в Перник се проведе екофорум под надслов „Зелена  академия“. РИОСВ – Перник беше съорганизатор на събитието, което се реализира от Лесотехническия университет в партньорство с Община Перник, Регионалната здравна инспекция и Природен парк Витоша. Инициативата се е част от Оперативна програма „Наука и образование в интелигентен растеж“ и цели приобщаване на цялата общественост към чистотата на екосистемите.

Темата на семинара в Перник бе „Заплаха за човешкото здраве и биоразнообразието“, като лектор от страна на РИОСВ - Перник бе младши експерт Милица Фиданова.

С участието си в тези форуми младите хора показват повишен интерес към екологията, опазването на околната среда, научните изследвания в тази насока, както и резултатите от тях. Участниците в събитието получиха информация за това какви практики и устойчиви модели за опазване на околната среда функционират извън нашата страна и какви са съвременните заплахи за биоразнообразието и за човешкото здраве.

Възпитаването на правилно отношение към природата започва от ранна възраст. В подкрепа на това възпитаници на пернишки училища изнесоха свои презентации, свързани с опазване на природата. По време на събитието бяха представени проекти за градско пчеларство и такива, показващи как в Перник могат да се преплетат различни зелени пространства и идеи, за да стане той по-чист и уютен.

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 36 посетителя в сайта